Sundbornsskolan - Info

 

 

 

Projektansökan till Projektnummer: TJFB

 

Projektbenämning

Matematik, Teknik samt Naturorienterande ämnen på Sundbornsskolans skolgård.

Ansökt belopp kr

400 000 kr

 

Organisation/skola

Sundbornsskolan Falu Kommun

Handläggare/ansvarig

Ingrid Stenvall, Rektor

Adress

Ramsnäsvägen 38 790 15 Sundborn

Telefon

023 826 10

Mejl-adress

Ingrid.stenvall@falun.se

 

Bakgrund till projektet

 

Sundbornsskolan ligger ca 15 kilometer från Falu centrum. Det är en byskola med 120 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan har under en längre tid haft behov av en utvecklande skolgård sett från NO, teknik samt matematik perspektivet. En av de första frågor jag fick som ny ledare av föräldrar på skolan rörde skolgården och utveckling av den.

 

Nu står Sundbornsskolan utan en utvecklande och kreativ skolgård för kreativt lärande som så väl behövs för barnens utveckling. Det finns ett stort intresse från både barn, personal och föräldrar om att utveckla skolgården till en miljö där barnen i Sundborn kan utveckla sina kunskaper inom naturvetenskap, teknik samt matematik.

 

Nu när alla lärare på Sundbornsskolan är mycket målmedvetna i sitt arbete i att lära sig Lgr 11 och implementera Lokala Pedagogiska Planeringar (LPP:er) anser jag det mycket lämpligt att aktivera detta projekt just nu. Med andra ord skulle man kunna säga att ”det är bra att smida medan järnet är varmt”

 

I vårt arbete att skapa en lärande miljö även på skolgården kan vi påvisa att detta verkligen går att koppla till den nya läroplanen och naturorienterande ämnen som fysik, kemi och biologi samt även teknik och matematik.

 

I den inledande texten för biologi, fysik och kemi står att läsa;

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själva och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö

Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutveckling inom skilda områden som energiförsörjning, medicinskt behandling och meteorologi.

Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik”.

 

Mycket handlar om att undervisa framtidens ledande människor att ta ansvar för en hållbar utveckling. Detta skall vi och kan vi göra i skolan.

 

Genom det centrala innehållet i de naturorienterande ämnena kan vi läsa under rubriken Kraft och rörelse;

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschkanor.

 • Balans tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Genom det centrala innehållet i de naturorienterande ämnena kan vi läsa under rubrikerna Natur och samhälle;

 • Människans beroende och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, för till exempel jordbruk och fiske.

 • Ekosystemet i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändning i samhället.

 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

 • Vattnets egenskaper och kretslopp.

 • Luftens egenskaper och sammansättning.

 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

 • Materians kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

 

 

 

 

 

Syfte med projektet

 

Syftet med att utveckla skolgården till en kreativ miljö är att få en utvecklande lärmiljö även på andra sätt än i den traditionella klassrumsmiljön. Detta görs genom att de medel som beviljas kan användas till inköp av utrustning på skolgården som skapar förutsättningar att fördjupa undervisningen i matematik, teknik samt de naturorienterande ämnena. Pedagogerna kan då få möjlighet att utveckla ett kreativt arbetssätt runt NO, Ma samt Teknik. Denna utrustning skall skapa förutsättningar att utveckla elevernas förmågor i de naturorienterande ämnena samt matematik och teknik. Den utrustning som köps in kan även användas under lektioner utomhus. Genom detta arbetssätt kommer alla eleverna minst nå målen för godkänt i namngivna ämnen men även öka antalet elever med högsta betyg.

 

Mål med projektet

 

Skapa en lärmiljö utomhus på Sundborn skolans skolgård. Lärmiljön skall skapa förutsättningar att nå målen i naturvetenskap, matematik och teknik. Målet är även att på både lång och kort sikt bidra till att nå målen för Teknikerjakten Falun-Borlänge.

Ett övergripande mål är att genom att systematiskt arbeta med de naturorienterande ämnena, teknik samt matematik kan vi fostra morgondagens beslutsfattare och samhällsmedborgare att arbeta med hållbar utveckling samt ta välgrundade beslut.

 

Konkreta mål är att kunna bygga upp t.ex.

 • Linbanor.

 • Rutschkanor.

 • Gungor.

 • Balansbrädor

 

Genom ovan nämnda lekredskap kommer vi att kunna arbeta med friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschkanor. Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor. Det kommer även att möjliggöra arbetet med hävstänger och pendelrörelser.

 

Ytterligare mål att arbeta med som kan kopplas till NTA undervisningen är:

 • Odlingsbänkar.

 • Växthus.

 • Kompostering för ny jord till odlingsbänkar.

 • Större förråd där allt material kan förvaras som t.ex. mätinstrument, tekniska hjälpmedel, verktyg osv.

 

Ovan nämnda material kommer att möjliggöra en permanente lösning runt NTA undervisningen. Många skolor i Falu kommun arbetar med NTA lådor som skolan hyrt och använt för att utveckla de naturorienterande ämnena samt teknik ämnet. Jag som ledare vill gå längre – jag vill att skolan skall med ett mer långsiktigt perspektiv. Genom att vi beviljas medel kommer vi på Sundbornsskolan att permanenta NTA undervisningen riktat till ”Från frö till frö”, och därigenom nå ökad måluppfyllelse i nämnda ämnen. För att skapa en mer långsiktigt och permanent löning runt NTA initiativet från Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien behöver NTA undervisningen utvecklas vidare. Vi vill vara en sådan skola som bidrar till den successiva utvecklingen. Då behöver vi bygga t.ex. odlingsbänkar och kompostering för att skapa ett kretslopp samt ett växthus för odling. Genom NTA undervisningen sätter vi elevernas intressen och nyfikenhet i centrum.

 

Sammanfattningsvis är målet med projektet att utveckla både Teknikerjaktens mål om att fler elever skall välja att studera mot en teknisk utbildning samt att intresset och kvaliteten i lärandet skall utveckling inom och av NTA undervisningen.

 

 

Kryssa i överensstämmelse med Teknikerjaktens mål och intentioner

 

X Utvecklar och stödjer utvecklingsprocesser och aktiviteter som stärker elevers intresse för och lärande i matematik, naturvetenskap och teknik.

X Utvecklar intresset för och kvaliteten i lärandet inom matematik, naturvetenskap och teknik i förskola, grundskola, gymnasieskola och/eller högskola i Falun/Borlänge-regionen

X Medverkar i utvecklandet av en konkret marknadsföring för att öka elev- och studentrekryteringen till de tekniska utbildningarna i gymnasieskolan och högskolan.

 

 

Tidsplan och Kostnadsspecificering

 

För de medel som vi beviljas kommer vi att arbeta med att bygga upp lärmiljön under tre terminer. Kostnaderna för detta beräknas till 400 000 kr.

 

Det arbetssätt jag använder mig av är att

 • Presentera och introducera arbetet med eleverna i elevrådet. Därigenom blir alla elever på skolan delaktiga.

 • Presentera och introducera arbetet med personalen på APT samt pedagogiska konferenser. Därigenom genomsyras hela arbetet av det djupgående arbete vi har med skola 2011. Allt vi gör kommer att ha sin utgångspunkt från vår nya läroplan, Lgr 11.

 • Presenterar och introducerar projektet för föräldrar genom informationsbrev samt på de samrådsmöten som jag håller två gånger per termin. Vid behov kommer vi att inrätta en projektgrupp där föräldrar görs delaktiga.

 • Anlita en byggfirma som monterar upp de material jag köper in. De material jag köper in skall användas i syfte om att öka måluppfyllelsen i teknik, matematik samt naturvetenskap.

 

De elever som berörs är 120 stycken på Sundbornsskolan.

Den personalgrupp som berörs är 15 stycken där största delen är grundskollärare men även fritidspedagoger och en elevassistent som arbetar på skolan.

 

Min ansökan är på så sätt delad. Jag söker 360 000 från Tekniker Jakten och 60 000 för att möjliggöra en mer permanent och långsiktigt undervisning runt NTA.

 

Informationsspridning/spridning av projektet

 

Då jag arbetat mycket med informations spridning i mitt föregående uppdrag inom Lärarförbundet ser jag att detta är ett område jag kommer att kunna bidra med.

Jag kommer att sprida information om projektet först och främst på lokal plan. Jag har fått möjligheten att få en sida varje gång som Sundbornssnytt ges ut i Sundborn och Danholns socken. I denna skrift kåserar jag runt skolan och skolans plats i bygden och i samhället. Detta är en viktig kanal ut då tidskriften läses av alla åldrar i bygden. Det anser jag är viktigt då vi måste sprida berättelser om den goda skolan hos alla åldrar bland byggens befolkning.

 

Att sprida goda exempel kan också göras genom lokaltidningar, lokal TV och lokal radio. Ett nätverk jag som skolledare kommer att utnyttja.

 

Andra mediala skrifter som också läses av många inom skolvärlden är Lärarförbundets litteratur som vänder sig till olika kategorier av pedagoger. Vi kan därmed bli en pilotskola för hållbar utveckling i Sverige. Därigenom kan vi också sprida på goda exempel på hur man kan arbeta med matematik, naturvetenskap och teknik på annat sätt än enbart i klassrummet.

 

Genom att systematiskt kontakta olika medier kan detta projekt bidra till att tekniker jakten i Falun-Borlänge blir nationellt uppmärksammat. Jag kan även arbeta vidare med denna inriktning inom mitt rektorsområde som består av tre skolor samt även till andra skolor i Falu Kommun och Borlänge kommun.

 

Sist men inte minst kommer jag att informera Heléne Sundström, Sekreterare i Kommittén för vetenskap och skola inom kungliga vetenskapsakademien om vårt arbete. Jag förväntar mig även att vi skall komma så långt att vi kan nominera lärare till Ingvar Lindqvistprisen 2013 som är ett pris för lärare som visar entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat.

 

Plan för egen uppföljning och utvärdering av projektet

 

Genom att terminsvis göra utvärdering av hur vi arbetar med ämnen inom naturvetenskapen, matematik och teknik kan vi se våra mönster. Intern granskning är viktig.

 

Genom att löpande göra dokumentation av den spridning vi gör medialt samt utvärdering varje termin.

 

Genom att tre gånger om åren göra en avstämning av hur eleverna når målen i matematik, naturkunskap och teknik kan vi se utveckling.

 

Genom att ha projektet som en stående punkt på APT dagordningen följer vi utvecklingen löpande och detta dokumenteras i APT protokollen.

 

Genom att på elevrådsmöten aktualisera projektet samt dokumentera följer vi upp arbetet löpande.

 

Genom de samrådsmöten som sker två gånger per termin görs föräldrar delaktiga i projektet och föräldrars utvärdering sammanställs till den gemensamma dokumentationen.

 

Plan för rapportering till Teknikerjakten (fortlöpande samt slutrapportering)

 

Genom kända avstämnings datum med Teknikerjaktens kommunrepresentant, kan jag rapportera om projektets utveckling och arbetssätt. Genom att fortlöpande dokumentera kommer slutrapporten bli en sammanfattning av denna dokumentation.

 

Sundborn 111003

Ort, datum

 

 

 

 

Sökandens underskrift Rektor eller motsvarande befattningshavare

 

Ingrid Stenvall

 

Ingrid Stenvall

 

Namnförtydligande Namnförtydligande