Frågor och Svar

Har du för första gången fått en faktura i brevlådan?
I så fall får vi hälsa dig välkommen till vår vägförening! Att du inte fått något välkomstbrev och kanske tycker att vi välkomnade er lite bryskt, så beror det på att vi som jobbar med vägföreningen gör detta på vår fritid och att vi har begränsad tid att bevaka eventuella fastighetsförvärv. Däremot så får vi informationen från lantmäteriet via vår leverantör VägFas och där brukar det bli rätt, i alla fall så småningom. Ibland får vi hjälpa systemet på traven men trots det så blir det inte alltid som vi tänkt oss i alla fall.

Varför är jag medlem av Sundbornsby Vägförening?
Medemmar är alla fastigheter som ligger inom det s.k. båtnadsområdet (bestäms av lantmäteriet) och som är en del av gemensamhetsanläggningen "FALUN SUNDBORNSBYN GA 2" (bestäms av lantmäteriet). Som privatperson är man egentligen inte medlem men fastigheten/fastigheterna man äger kan vara det.

Varför måste vägföreningen begära in medlemsavgifter från medlemmarna?
Fakturan består av en avgift som vi tyvärr tvingas ta ut av alla medlemmar då bidraget/ersättningen från kommunen inte räcker till  för att vi skall kunna fullgöra vårt uppdrag som är att, inom gemensamhetsanläggningen, bland annat sköta vägunderhåll, halkbekämpning och under sommartid klippa/slå vissa grönområden. 

Vad är det som bestämmer medlemsavgiften?
Medlemsavgiften bestäms av fastighetens andelstal (bestäms av lantmäteriet) och vilken debitering som bestämts på årsmötet i och med att budgeten för innevarande år fastställts.

Hur fungerar det med andelstalen?
Lantmäteriet har bestämt att för Sundbornsby Vägförening skall man använda följande andelstal:

  • Enfamiljshus med utfart mot vägföreningsväg : 1800
  • Fritidsfastighet med utfart mot vägföreningsväg : 600
  • Enfamiljshus med utfart mot annan väg : 900
  • Fritidsfastighet med utfart mot annan väg : 300
  • Obebyggd tomt : 20 (faktureras inte)
  • Övriga fastigheter har av lantmäteriet getts ett andelstal baserat på hur mycket trafik som fastigheten genererar i förhållande till hur tung trafiken är

Mitt andelstal stämmer inte enligt ovanstående, vad skall jag göra?
Kontakta styrelsen.

Jag har ingen nytta av det som vägföreningen sköter, varför måste jag då vara medlem?
Några fastigheter som ligger inom båtnadsområdet har utfart mot annan väg (trafikverkets) och om man aldrig åker på vägföreningarnas väg eller nyttjar de grönområden som vägföreningen sköter om, så kan det tyckas vara orimligt att man skall vara medlem och därmed betala avgiften om sådan bestämts vid årsmötet. Det man då ofta glömmer är att det är fastigheten som är medlem i vägföreningen, inte ägarna. Lantmäteriet har som princip att om det, inom gemensamhetsanläggningen, finns anläggningar eller områden som är av allmännt intresse, så skall alla fastigheter inom båtnadsområdet vara medlemmar. Dock så har fastigheter vars utfart är mot annan väg halv avgift, vilket har fastställts för Sundbornsby vägförening.

Kan jag slippa betala medlemsavgiften?
Nej, avgiften är inte frivillig. Om föreningens årsmöte fastställt en avgift så är detta binande för alla medlemmar. Styrelsen ansvarar därmed inför alla medlemmar att se till att medlemmarna faktureras i enlighet med detta beslut. Vill man påverka hur stor eller liten medlemsavgiften skall vara, så bör man gå på årsmötet i maj varje år.

Vad händer om jag inte betalar medlemsavgiften?
Om betalningen förfallit så skickas en påminnelse ut där en påminnelseavgift om i dagsläget 50 kr tas ut. Skulle fastighetsägaren ändå inte betala kan vägföreningen vända sig till kronofogden. 

Hur annonseras årsmötet ut?
Årsmötet annonseras enligt stadgarna i tidningarna Dala Demokraten och Falu Kuriren. Dessutom brukar vi se till att alla medlemsfastigheter får en inbjudan direkt i postlådan. Är man inte boende på adressen eller har någon som kan kolla postlådan kan man under april månad kontakta styrelsen för närmare information.

Vad händer om vi inte kan tillsätta en styrelse i vägföreningen?
Om en fungerande styrelse inte kan tillsättas kommer kommunen att ge länsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en syssloman. Denna syssloman har två funktioner:

  1. Att se till att en fungerande styrelse tillsätts
  2. Att löpande sköta vägföreningens åligganden

Sysslomannen har "konsultarvode" vilket med största sannolikhet antingen resulterar i sämre underhåll eller högre kostnader.

Kan en fastighet tas bort från en vägförening?
Man kan hos lantmäteriet begära en omprövning av den lantmäteriförrättning som berör fastigheten. Lantmäteriet kan då, om de anser att det är rimligt, göra en sådan omprövning.

Kan vägföreningen upplösas?
Det enkla svaret är nej, det kan den inte, i alla fall inte som det ser ut idag.
Regelverket kring detta är ytterst snårigt och juridiskt komplicerat. Skulle vägföreningen kunna upplösas skulle frågan om vem som skall vara huvudman för vägar och grönområden aktualiseras. Rent konkret så måste följande hända:

  • Falu kommun måste upphäva policybeslutet som innebär att huvudmannaskapet för alla kommunala vägar utanför centrala Falun skall tilldelas vägföreningar som, om de inte redan finns, skall framtvingas av lantmäteriet. Det är orättvist att man i centrala Falun skall slippa detta samtidigt som kommunen lägger ner stora summor på vägarna och utemiljön i centrum.
  • Att kommunen tar över huvudmannaskapet för gemensamhetsanläggningen.

Jag har sålt eller köpt en fastighet under året men vem är det som skall betala medlemsavgiften?
När styrelsen skapar debiteringslängden inför årsmötet som enligt stadgarna skall hållas i maj, så är det de registrerade ägarna vid den tidpunkten som kommer att få en faktura på medlemsavgiften. Om fakturans delning inte redan gjorts i och med fastighetsaffären så rekommenderar styrelsen att köpare och säljare gemensamt kommer överens om hur delningen av medlemsavgiften skall ske.

Jag önskar att träd på kommunens mark tas bort då de är störande, hur gör jag då?
Fyll i formuläret på  https://www.falun.se/bygga-bo--miljo/natur/skog-och-trad/risktrad/onskemal-om-att-ta-ned-trad.html.

 Hur kan vi hjälpa till?
Om ni upptäcker något med våra vägar eller grönområden som behöver rättas till så är det bra om ni kontaktar någon i styrelsen.
Det finns också vakanser i organisationen, om du kan tänka dig att göra lite jobb för vägföreningen så kan du kontakta någon i styrelsen.